Dokumenty

Statut Szkoły Podstawowej

Statut Przedszkola

Program wychowawczo-profilaktyczny 2019/2020

Roczny plan pracy ZSP Skrbeńsko 2019/2020

Załącznik nr 2 do statutu Regulamin Świetlicy

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU  SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W SKRBEŃSKU NA LATA 2014/2015 – 2018/2019

Procedura wydawania duplikatów dokumentów

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM WÓJTA GMINY GODÓW ZA WYSOKIE OSIĄGNIĘCIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2019/2020

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM  DORADZTWA ZAWODOWEGO 

UCHWAŁA NR XIII/90/2015 RADY GMINY GODÓW z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i wypłacania stypendium Wójta Gminy Godów za wysokie osiągnięcia dla uzdolnionych uczniów

Polityka ochrony dzieci